FIKIH SUNNAH 7 Pengarang : Sayyid Sabiq

FIKIH SUNNAH 7
Pengarang : Sayyid Sabiq
Penerbit : PT. Alma’arif Bandung
DAFTAR ISI :
WALI DALAM PERKAWINAN
     Arti Wali           
     Syarat-syarat Wali        
     Wali tidak disyaratkan adil      
      Wanita menjadi Wali    
     Wajib mints izin Wanita (calon isteri)  
      Perkawinan Gadis di bawah umur       
     Wali Mujbir      
      Siapakah wali itu          
     Laki-laki mengawini maulanya 
      Gaibnya Wali    
      Wali dekat dipenjara    
      Diaqad oleh dua orang wali     
      Perempuan tidak punya wali dan tidak bisa ke Hakim
     Rintangan wali 
      Perkawinan perempuan yatim  
      Ijab qabul dengan seorang Aqid          
      Wali Hakim      
KEDUDUKAN WAKIL DALAM PERNIKAHAN
      Yang boleh mengangkat wakil 
     Pengangkatan wali secara mutlak dan terbatas
      Wakil dalam perkawinan sekedar pembuka jalan         
KUFU' DALAM PERKAWINAN
      Pengertiannya   
     Hukumnya        
      Ukuran Kufu'   
     Pendapat Jumhur Ahli Fikih     
      Hal-hal yang dianggap jadi ukuran Kufu'        
     Siapa yang menentukan ukuran kekufti'an       
     Alasan-alasannya          
      Kufu'kah bagi perempuan dan walinya?          
      Waktu mengukur Kufu'            
HAK SERTA KEWAJIBAN SUAMI—ISTERI
           Hak bersama suami isteri          
           Hak isteri terhadap suaminya   
           Mahar   
           Jumlah mahar (Maskawin)        
           Mahar berlebih-lebihan 
           Mahar kontan dan hutang        
           Kapan wajib membayar mahar yang dijanjikan seluruhnya     
           Dalam perkawinan yang batal  
           Kawin tanpa menyebutkan maharnya lebih dulu         
           Wajib membayar mahar mitsl, sesudah bersenggama atau karena kematian    
           Mahar mitsl         
           Kawin gadis kecil dengan mahar kurang dari mahar mitsl       
           Memberikan mahar dua kali angsuran  
           Uang pesangon 
           Gugurnya mahar           
           Memberikan mahar tambahan  
           Mahar rahasia dan terbuka       
           Memegang mahar         
BARANG BAWAAN BELANJA NAFKAH
     Sebab wajibnya belanja
      Syarat-syarat menerima belanja
      Isteri Islam, suami Kafir           
      Suami Murtad   
      Sebab hak menerima menurut mazhab Dhahiri
     Dasar menetapkan jumlah nafkah        
     Pendapat golongan Hanafi tentang jumlah nafkah      
      Mazhab Syafi'i tentang penetapan nafkah       
      Praktek pengadilan Mesir sekarang      
     Penetapan nafkah dengan barang atau uang    
      Perubahan harga atau perubahan keadaan keuangan suami     
     Ketelitian menetapkan jumlah nafkah  
      Hutang nafkah dianggap sebagai hutang sumni yang harus dipertanggungjawabkan 
      Melepaskan hutang nafkah atau memotong sebagiannya        
     Nafkah lebih dulu, kemudian terjadi pelanggaran       
      Nafkah perempuan beriddah    
      Nafkah isteri yang suaminya gaib        
HAK BUKAN KEBENDAAN
      Perlakuan yang balk     
     Menjaganya dengan balk          
     Suami mendatangi isterinya     
      Berjimak (senggama) dalam tempat yang tertutup       
     Membaca Bismillah ketika berjimak (bersenggama)    
     Haram membicarakan masalah persenggamaan            
     Menyenggamai perempuan di luar tempatnya  
      'AzI dan pembatasan kelahiran
     Menggugurkan kandungan       
ILAA'
      Pengertiannya   
      Masa Ilaa'         
      Hukum Ilaa'      
     Talaq karena Ilaa'          
     Aqad dengan isteri yang di-Ilaa'          
HAK SUAMI TERHADAP ISTERI
      Tidak memasukkan orang yang dibenci suaminya       
      Bakti isteri kepada suaminya    
     Berdusta antara suami isteri     
     Menempatkan isteri di rumah suami     
     Memindahkan isteri      
     Isteri mensyaratkan tidak maw keluar dari rumah       
     Melarang isteri bekerja 
     Menuntut ilmu  
      Menghukum isteri karena menyeleweng          
      Isteri berhias untuk suaminya   
TABARRUJ
     Artinya
     Tabarruj dalam Al-Qur'an         
      Tabarruj bertentangan dengan agama dan peradaban
      Sebab penyelewengan  
     Akibat penyelewengan 
      Para mahasiswa tidak dapat membedakan antara kepentingan kuliah dan pamer pakaian      
      Pernyataan perempuan Barat (S.K. Al Ihram 27 Maret 1962) 
      Tulisan wartawati Amerika      
     Mengatasi kerusakan ini           
     Menangkis tuduhan      
SUAMI BERHIAS UNTUK ISTERINYA           
HADITS UMMU ZAR'       
KHOTBAH SEBELUM AQAD NIKAH  
      Hikmahnya       
DOA SESUDAH AQAD NIKAH  
MENYIARKAN PERKAWINAN
HIBURAN DALAM PESTA PERKAWINAN   
MENASEHATI ISTERI     
     Disunnahkan menasehati isteri
      Nasehat ayah kepada puterinya waktu perkawinan     
      Nasehat suami kepada isterinya           
     Nasehat ibu kepada puterinya waktu perkawinan        
WALIMAH
      Pengertiannya   
     Hukumnya        
     Waktunya         
      Menghadiri undangan walimah
      Undangan yang wajib dihadiri 
      Makruh mengundang orang kaya saja  
PERKAWINAN DI LUAR ISLAM          
      Laki-Laki masuk Islam dengan dua isteri yang masih saudara sekandung 
      Laki masuk Islam dengan isteri lebih dari empat
      Salah seorang suami isteri masuk Islam     

Judul : FIQIH SUNNAH 7
Pengarang : Sayid Sabiq
Penerbit : PT. Alma'arif Bandung
ISBN : 979-400-031-0
Edisi/ Cet ke  : Cet 20
Tahun Terbit : Cet 1 th 1978
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 200 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 14 x 21 cm
Berat : 200 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 24.500
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==