FIQIH SUNNAH 9

DAFTAR ISI
Hukuman (hudud)
Kesalahan-kesalahan yang Dikenai Hukuman Hadd
Keadilan dalam hukuman-hukuman Hadd
Kewajiban melaksanakan hukuman Hadd
Abolisi dalam Hukuman Hadd
Gugunya hukum karena Keraguan
Keraguan dan Pembagiannya
Penganut-penganut Mazhab Syafi’i
Penganut-penganut Mazhab Hanafi
Pelaksanan hukuman Hadd
Anjuran Merahasiakan
Merahasiakan Kajahatan Diri Sendiri
Hukum Merupakan Penghapus Dosa
Pelaksanaan hukuman di Daerah Perang
Larangan Melakukan Hukuman di dalam Masjid
Haruskah Hakim/Qadhi Menghukum atas dasar pengetahuanny
KHAMAR
Pengahraman secara bertahap
Islam melarang keras Khamar
Pengharaman Khamar dalam agama Masehi
Kemadaratan- kemadaratan Khamar
Apa Khamar itu?
Jenis- jenis Khamar yang terkenal
Hukum Meminum Juice dan Peranan Angur sebelum Diragi
Khamar yang menjadi Cuka
Narkotika
Menggunakan benda- benda yang memabukkan
Menjualbelikan benda yang memabukkan dan menjadikan sebagai sumber Keuntungan
Bertani Poppy dan Ganja dengan maksud akan menjual dan Memprosenya untuk dijadikan candu yang akan digunakan sendiri atau diperdagangkan
Keuntungan yang diperoleh dari penanaman ganja
Hukuman peminum Khamar
Atas dasar apakah hukuman itu diambil
Syarat-syarat melakukan hukuman
Merdeka dan islam tidak menjadi syarat pelaksanaan hukuman
Pengobatan dengan Khamar
HUKUMAN ZINA
Pentahapan pengharaman zina
Zina yang mengharuskan pemberian hukuman
Klasifikasi pelaku Zina
Hukuman bagi perawan atau Jejaka
Penyatuan hukuman dera dan Isolasi
Hukuman bagi pelaku Zina Muhshan
Syarat-syarat pemberian hukuman atas Muhshan
Muslim dan non-Muslim adalah sama di hadapan hukum perzinaan
Pendapat-pendapat ulama Fikih
Penggabungan hukuman pukulan dan rajam
Syarat- syarat hukuman
Dasar penetapan hukuman
Pengakuan
Mencabut pengakuan adalah membatalkan keputusan hukuman
Pengingkaran pihak wanita
Kesaksian
Persaksian hakim sendiri
Menghukum berdasarkan kehamilan
Bukti tidak berzina membatalkan hukuman
Melahirkan anak setelah enam bulan menikah
Masa pelaksanaan hukuman
Menanam setengah badan untuk dirajam
Kehadiran hakim dan para saksi
Kehadiran orang banyak
Pemukulan dalam Hadd Dera
Penundaan Hadd atas Perawan dan Jejaka
Adakah Diat (Tebusan) jika yang didera meninggal?
HOMOSEKS
Benci perempuan
Pengaruh Homoseks terhadap jiwa
Pengaruh Homoseks terhadap daya berpikir
Hubungan Homoseks dengan akhlak
Pendapat Ulama Fikih tentang Homoseks
Pendapat pertama
Pendapat kedua
Pendapat ketiga
ONANI
Lesbian
Betialiti (bersetubuh denagn hewan)
Bersetubuh karena diperkosa
Keliru dalam bersetubuh
Bersetubuh dalam pernikahan yang masih dipertentangkan sahnya
Persetubuh dalam nikah yang batal
Utuhnya keperawan
HAD QADZAF
Arti Qadzaf
Keharaman Qadzaf
Syarat- syarat dalam Qadzaf
Pendapat ulama tentang sindiran Zina
Dengan apa had Qadzaf bisa Dijatuhkan?
Hukuman bagi Qadzaf di dunia
Masalah pertama
Masalah kedua
Berulang- ulang tuduhan Zina
Menuduh zina kepada orang banyak
Apakah Hadd Qadzaf itu hak Allah atau hak Manusia?
Gugurnya had Qadzaf
RIDDAH
Pengertian Riddah
Adakah Pindahnya Orang Kafir ke Agama Kafir Lainnya Dianggap Riddah?
Orang Islam tak bisa Dianggap Kafir dengan Dalih Melakukan Dosa Besar
Kapan Orang Islam Dianggap telah Murtad?
Contoh-contoh yang Menunjukkan Kekafiran
Hukuman bagi Orang Murtad
Hikmahnya Membunuh Orang Murtad
Penganjuran Taubat terhadap Orang Murtad
Akibat Kemurtadan
Riddahnya Orang Zindiq
Adakah Tukang Sihir Dihukum Bunuh?
Kahin dan Arraf
HIRABAH
Definisinya Hirabah
Hirabah adalah Dosa Besar
Syarat-syarat Hirabah yang dapat Dijatuhi Hukuman
Hukuman Hirabah
Sebab Turunnya Ayat yang Menjelaskan tentang Hirabah
Hukum-hukum Hirabah yang Ditentukan oleh Ayat AI-Qur'an
Hujjahnya Orang yang Mengatakan "Au" untuk Takhyir
Hujjahnya Orang yang Mengatakan "Au" untuk Tanwi'
Hakim dan Masyarakat Wajib Mengatasi Hirabah
Tobatnya Sindikat Hirabah sebelum Mereka dapat Dibekuk
Syarat-syarat Bertobat
Gugurnya Hadd sebab Bertobat sebelum Diangkat ke Hakim
Pembelaan Manusia pada Dirinya Sendiri dan Orang Lain
HADD MENCURI
Hikmahnya Pemberatan Hukuman dalam Kasus Mencuri
Macam-macam Pencurian
Definisi Mencuri
Pencopet, Perampas dan Penipu Bukanlah Mencuri
Mengingkari Barang Pinjaman
Pencuri Kubur
Sifat-sifat yang dapat Dianggap sebagai Mencuri
Sifat-sifat Barang Curian
Kapan Barang Curian Dihargakan
Bila Ada Jama'ah Mencuri
Sifat-sifat Tempat Penyimpanan Barang yang Dicuri Berbedanya Penjagaan dan Tempat Penyimpanan karena Berbedanya Harta
Manusia Menjadi Tempat Penjagaan terhadap Apa yang ada pada Dirinya
T h a r r a r
Masjid sebagai Tempat Penjagaan dan Penyimpanan
Mencuri Barang dari Rumah
Pelaksanaan Hadd Mencuri
Pengakuan Pencuri bahwa Barang tersebut bukan
Barang Curian tetapi Miliknya Sendiri
Hukuman Mencuri
Tangan Pencuri setelah Dipotong
Penggantungan Potongan Tangan pada Leher Pencuri 
Judul : FIQIH SUNNAH 9
Pengarang : Sayid Sabiq
Penerbit : PT. Alma'arif Bandung
ISBN : 979-400-033-7
Edisi/ Cet ke  : Cet 20
Tahun Terbit : Cet 1 th 1984
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : 244 hlm
Kertas Isi : HVS
Cover : Soft
Ukuran : 14 x 21 cm
Berat : 300 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 26.000
 
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==