ULUMUL HADIS

ULUMUL HADIS
Pengarang : Dr. Nuruddin ‘Itr
Penerbit : Rosda
DAFTAR ISI :
Bab 1. Pengertian Umum tentang Mushthalab al-Hadits
Pendahuluan
Lahimya Musbthalah al-Hadits  Sahabat Melandasi
Ilmu Riwayah Hadis
Ilmu Hadis Riwayah dan Ilmu Hadis
Riwayah
Sasaran Ilmu Mushthalah al-Hadits
Kekhususan Mushthalah al-Hadits
bagi Umat Islam
Tahap-Tahap Perkembangan Ilmu Hadis
Tahap Pertama: Kelahiran Ilmu Hadis
Tahap Kedua: Tahap Penyempurnaan
Tahap Ketiga: Tahap Pembukuan
Ilmu Hadis secara Terpisah
Tahap Keempat: Penyustinan Kitab
Kitab Induk Ulum al-Hadits dan Penyebarannya
Tahap Kelima: Kernatangan dan. Kesernpurnaan Pernbukuan Ulum al Hadits
Tahap Keenam: Masa Kebekuan dan Kejumudan
Tahap Ketujuh: Kebangkitan Kedua 
Bab 2. Ilmu tentang para Rawi
A. Karakteristik para Rawi
Sifat-Sifat Rawi yang Diterima dan yang Ditolak Riwayatnya
Al-Jarh Wa al-Ta'dil
Sahabat r.a.
Para Periwayat yang Tsigat dan yang Dhaif
Para Ravi Tsigat yang Mengalarni Kekacauan pada Akhir Hayatnya
AI-Wahdan
Al-Mudallisun
Kesimpudan
B. Data Dire para Rawi
Sejarah para Ravi
Thabagah para Rani
Tabiin
Atba' Al-Tabi'in
A]-lkhwalwa al-Khawat
Al-Mudabbaj wa Riwavat Al-Aqran
Al-Akabir Al-Ruwwat 'An Al-Ashaghir
Al-Sabiqwa Al-Lahiq
Periwayatan Ayah dari Anak
Periwayatan Anak dafi Bapak
Al-Mubhamat
Ravi yang Disebut dengan Banyak Nama atau Predikat
Al-Asma'wa AI-Kung
Lakab-Lakab Muhadditsin
Para Rawi yang Dinisbatkan kepada Selain Bapaknya
Nisbat yang Tidak Seharusnya
Para Ravi dan Ulama yang Termasuk Maula  egara dan Daerah para Ravi     169
Nama, Kunvah, dan Lakab yang Tunggal
Al-Muttafiq wa Al-Muftariq
Al-Mu'talif wa Al-Mukhtalif
Al-Mutasyabih
Al-Musytabih Al-Maqlub
Kesimpulan 
Bab 3. Ihwal Petiwayatan Hadis
A. Adab Pencayi Hadis
Ikhlas karena Allah Sm.
Bersungguh-Sungguh dalam Mengambil Hadis dari Llama
Mengajarkan Ilmunya
Memuliakan dan Menghormati Guru
Memberikan Ilmu yang Dikuasainya kepada Sesama Rekan Pencayi Hadis
Memakai Metodologi yang Berlaku dalam Pencarian Hadis
Memperhatikan Mushthalah Hadis
B. Adab Muhaddits
Ikhlas dan Niat Benar
Menghiasi Diii dengan Berbagai Keutamaan 
Memelihara Kecakapan Mengajarkan Hadis
Berhenti Jika Khaxvatir Salah
Menghormati Orang yang Lebih Utama
Menghormati Hadis dan Mendatangi Majelis Pengkajian Hadis
Menyibukkan Dire Menulis Karya Ilmiah
C. Berbagai Karya Tulips tentang Hadis Nabi Saw.
Kitab-Kitab Hadis yang Disusun Berdasarkan Bab
Kitab-Kitab Hadis yang Disusun Berdasarkan Urutan Nama-Nama Sahabat
Kitab-Kitab Mu jam
Kitab-Kitab yang Disusun Berdasarkan Urutan Awal Hadis
Kitab-Kitab Himpunan Hadis
Kitab al-Zawa'id
Kitab-Kitab Takhrij
Al-Ajza'
Al-Masyikhat
Al-'Ilal
D. Tata Cara Mendengarkan Menerima, dan Menghafalkan Hadis
Kecakapan Menerima Hadis
Cara-Cara Penerimaan Hadis
E. Sifat Periwayatan dan Syanat
Penyampaian Hadis
Ungkapan dalam Periwayatan Sesuai dengan Cara-Cara Penetimaannya
Periwayatan Hadis dengan Makna
Peringkasan Hadis
Perneliharaan Kaidah-Kaidah Bahasa Arab
Perhatian terhadap Lafal-Lafal yang Tidak Tertulis
F. Penulisan Hadis dan Pedoman-Pedomannya
Tata Cara Penulisan Hadis
Istilah-Istilah dalam Penulisan Hadis
Sumber-Sumber Ilmu Riwayat
Kesimpulan 
Bab 4. Hadis yang Diterima dan Hadis yang Ditolak
A. Hadis-Hadis yang Dapat Diterima
(Al-Hadits Al-Maqbul)
Hadis Sahih
Hadis Hasan
Hadis Sahih Lighairihi
Hadis Hasan Lighairihi
B. Macam-Macam Hadis yang Ditolak
Hadis Dhaif
Hadis Mudha'af
Hadis Matruk
Hadis Mathruh
Hadis Maqthu'
Kesimpulan 
Bab 5. Kajian tentang llmu Matan Hadis
A. Matan Hadis Ditinjau dari Segi Pembicaranya
Hadis Qudsi
Hadis Matruk
Hadis Mauquf
Hadis Magthu'
B. Matan hadis Ditinjau dari Segi Dirayah
Gharib al-Hadits
Sebab-Sebab Lahimya Hadis
Nasikh dan Mansukh dalam Hadis
Mukhtalif al-Hadits
Hadis Muhkam
Kesimpulan 
Bab 6 Kajian tentang Sanad Hadis
A. Kajian Sanad yang Bersambung
1. Hadis Muttashil
2. Hadis Musnad
3. Hadis Mu'annan
4. Mu'annan
Hadis Musalsal
Hadis 'Ali
Hadis Nazil
Tambahan Ravi pada Sanad Muttashil
B. Kajian Sanad yang Terputus
Hadis Mungathi'
Hadis Mursal
Hadis Mudallas
Hadis Mu'dhal
Hadis Mudallas
Hadis Mursal Khafi
Kesimpulan 
Bab 7 Telaah atas lhwal Sanad dan Matan secara Bersamaan
A. Tafarrud Al-Hadits
Hadis Gharib
Hadis Fard
B. Berbilangnya Rawi Hadis yang Tidak Betlentangan
Hadis Mutawatir
Hadis Masyhur
Hadis Mustafidh
Hadis Aziz
Sabi' dan 6. Svahid
C. Perselisihan Riwavat Hadis
Penambahan Hadis oleh Ravi Tsigat
Hadis Syadzdz dan 3. Hadis Mahfuzh
Hadis Munkar dan 5. Hadis Ma'ruf
Hadis Mudhtharib
Hadis Maglub
Hadis Mudraj
Hadis Mushahaf
Hadis Mu'allal
Kesimpulan 
Bab 8 Penutup
Analisis dan Kesimpulan Umum
Tuduhan-Tuduhan dan Sanggahannya Kesimpulan
Daftar PustakA
Judul : 'ULUMUL HADIS
Pengarang : Dr. Nuruudin 'Itr
Penerbit : Rosda
ISBN : 978-979-692-073-0
Edisi/ Cet ke  : Cet 2
Tahun Terbit : 2012
Bahasa : Indonesia
Jumlah Halaman : xxi + 534 hlm
Kertas Isi : CD
Cover : Hard Cover
Ukuran : 16 x 24 cm
Berat : 850 Gram
Kondisi : Baru
Harga : Rp. 101.000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==