FIQH USHUL FIQH

FIQH USHUL FIQH
Pengarang: Beni Ahmad Saebani, M.Si
Penerbit: Pustaka Setia
DAFTAR ISI
BAB 1 PENGERTIAN FIQH DAN USHUL FIQH
Pengertian Fiqh
Kesamaan terminologis antara Fiqh dan syariat
Pembidangan ilmu Fiqh
Pengertian ushlul Fiqh
Kegunaan ushul Fiqh
Hubungan ushul Fiqh dan logika
Hubungan antara ilmu ushul Fiqh dan ilmu Fiqh

BAB 2 SEJARAH PERKEMBANGAN FIQH DAN USHUL FIQH SERTA OBJEK KAJIANNYA
Sejarah perkembangan Fiqh dan ushul Fiqh
Objek kajian ushul Fiqh
Aliran-aliran ushul Fiqh
Sumber hokum islam

BAB 3 KONSEP USHUL FIQH TENTANG HUKUM ISLAM
Konsep hokum, mahkum fih, dan mahkum alaih
Konsep al hakim

BAB 4 KONSEP USHUL FIQH TENTANG PEMAKNAAN KALIMAT DAN DILALAHNYA
Kalimat umum dan khusus
Khas, takshis, dan mukhasis

BAB 5 KAIDAH-KAIDAH ISTIBATH HUKUM
Pengertian am-amr
Makna-makna al-mar
Kaidah-kaidah lain dari al-mar
Pengertian an-nahyu
Macam-macam makna an-nahyu
Masa berlakunya larangan

BAB 6 MUTHLAQ DAN MUQAYYAD
Pengertian muthlaq dan muwayyad
Hokum muthlaq dan muqayyad

BAB 7 MUJMAL DAN MUBAYYAN
Pengertian mujmal dan mubayyan

BAB 8 MURADIF DAN MUSYTARAK
Pengertian muradif dan musytarak
Penyebab adanya lafazh musytarak

BAB 9 IJTIHAD, ITTIBA, TAQLID DAN TARJIH
Pengertian ijtihad
Pengertian ittiba
Pengertian taqlid
Hokum bertaqlid
Alas an-asalan bolehnya taqlid

BAB 10 TARJIH
Pengertian tarjih
Syarat-syarat tarjih
Cara-cara tarjikh hadis-hadis yang taarudh
DAFTAR PUSTAKA
Judul    :    FIQH USHUL FIQH
Pengarang    :    Beni Ahmad Saebani, M.Si
Penerbit    :    Pustaka Setia
Cetakan Ke    :    Cet. 1
Tahun Terbit    :    2008   
Bahasa    :    Indonesia   
Jumlah Halaman    :    305 hlm   
Kertas Isi    :    CD   
Cover    :    Soft   
Ukuran    :    15 x 23 cm   
Berat    :    300 Gram   
Kondisi    :    Baru   
Harga    :     Rp  29,000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==