PENDIDIKAN ISLAM

PENDIDIKAN ISLAM
Pengarang: Heri Gunawam, S.Pd.I., M.Ag
Peneribit: Rosda
DAFTAR ISI
BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN ISLAM
Pengertian pendidikan islam
Dasar dan tujuan pendidikan islam
Urgensi pelaksanaan pendidikan islam
Wilayah pendidikan islam

BAB 2 KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM
Pengertian kurikulum
Komponen-komponen kurikulum
Fungsi dan kedudukan kurikulum
Orientasi kurikulum pendidikan islam
Dasar-dasar dan prinsip penyusunan kurikulum pendidikan islam
Pengembangan kurikulum pendidikan islam
Landasan pengembangan kurikulum pendidikan islam
Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum
Desain dan model pengembangan kurikulum
Kurikulum teknologi

BAB 3 BELAJAR DAN PEMBELAJARAN
Pengertian belajar dan pembelajarannya
Teori-teori belajar ilmuwan barat
Teori belajar menurut islam

BAB 4 HAKIKAT PENDIDIK DALAM ISLAM
Pengertian pendidik
Tugas dan tanggung jawab pendidik
Syarat-syarat dan siat-sifat pendidik
Kode etik pendidik
Kualifikasi dan kompetensi pendidik

BAB 5 HAKIKAT PESERTA DIDIK DAN PERKEMBANGNNYA
Pengertian peserta didik
Potensi-potensi yang dimiliki peserta didik
Dimensi-dimensi peserta didik yang perlu dikembangkan
Kebutuhan peserta didik
Perkembangan peserta didik
Perbedaan individu peserta didik dalam pandangan islam
Tahapan perkembangan peserta didik dan karakteristiknya
Faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan peserta didik

BAB 6 METODE PENDIDIKAN ISLAM
Pengertian metode pendidikan
Fungsi metode pendidikan
Prinsip-prinsip penggunaan metode
Ragam metode pendidikan islam

BAB 7 TOKOH PENDIDIKAN ISLAM DAN PEMIKIRANNYA
Muhammad bin sahnun
Muhammad bin Husain al-ajari
Ali bin Muhammad al qabisiy
Al haris al muhasibi
Muhammad bin Muhammad al farabi
Ahmad ibnu miskawih
Ali bin Muhammad al mawardi
Ahmad bin ali al khatib
Muhammad al ghazali
Harga Rp 70,000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==