ETIKA HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN

ETIKA HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN
Pengarang: Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum
Penerbit: Kencana
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN
BAB II KONSEP AL-QADHA DALAM ISLAM
Pengertian Al-Qadha
Dasar Hukum Al-Qadka dalam Islam
Prosedur Pengangkatan Kadi

http://1.bp.blogspot.com/-wgQ0GJJNdys/VDfce54-IWI/AAAAAAAASrw/9EDsNt_N-HI/s1600/Untitled-9.jpg
BAB III SYARAT-SYARAT UNTUK DIANGKAT MENJADI KADI
Beragama Islam Harus Lelaki
Baligh dan Berakal
Kredibilitas Individu (Al-Adalah)
Sempurna Pancaindra
berpengetahuan Luas
Bukan Budak (Merdeka)

BAB V PRINSIP-PRINSIP UMUM AL-QADHA DALAM ISLAM
Profesi Hakim (Adabul Qadhi)
Persiapan Hakim dalam Mengadili Suatu Perkara
Kegiatan Bisnis Seorang Hakim
Laranga Memberikan Hadian Kepada Hakim
Larangan Suap Menyuap dalam Menyelesaikan Perkara
independensi Peradilan
gaji hakim

BAB V WILAYAH KEKUASAAN AL-QADHI
Ikhtishah an-Nav'ie
Al-1khtishash bi Miqdar Mu'ayyan
Al-1khtishash bi Qadiyyah Muiayyanah
Al-Ititsna' Ba'da al-Waqa'i wa al-Hawadist
Al-lkhtisan al-Makani
Ikhtisas al-Qadhi Inda Taaduddihim
Al-lkhtishash al-qadha bi Zaman Muniayyan
Ikhtisas al-Qadha bi Madzhab Muiayyan

BAB VI PERKEMBANGAN AL-QADHA DALAM ISLAM
Masa Rasulullah
Masa Khulafaur Rasyidin
Masa Setelah Khulafaur Rasyidin

BAB VII SURAT-SURAT,'UMAR IBN AL-KHATTAB R.A DAN KUALIFIKASI HAKIM
Surat Kepada Abu Musa al-Ash'Ari r.a
Surat Kepada Gubernur dan Hakim di Daerah Kekuasaannya
Kualifikasi Hakim Menurut Umar Ibn Al-Khattab r.a
Menurut Pandangan Umar bin Abdul Aziz r.a

BAB VIII PERSAMAAN PERLAKUAN KEPADA ORANG YANG BEPERKARA
Keadilan antara Pihak yang Bertikai dari Status Ekonomi dan Sosial yang Berbeda
Keadilan antara Pihak yang Beperkara dari Agama yang Berbeda
Keadilan antara Pihak yang Beperkara Berkaitan dengan Posisi Duduk Mereka di Pengadilan
Keadilan dalam Pemeriksaan antara Pihak yang Beperkara
Keadilan Kepada Pihak yang Beperkara Berkaitan dengan Cara Hakim Berbicara Kepada Mereka
Keadilan Kepada Pihak yang Bertikai Berhubungan dengan Perintah Hakim Kepada Mereka

BAB IX INTERAKSI HAKIM DENGAN MASYARAKAT
Pendahuluan
Menghadiri Pertemuan Publik
Menghadiri Upacara Kematian dan Menjenguk Orang Sakit
Kebiasaan Meminjam

BAB X TIDAK BERPIHAK DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pendahuluan
Pemeriksaan terhadap Kerabat
Putusan Seorang Hakim Kepada Musuhnya
Undangan Pesta dari Pihak Beperkara

BAB XI KEDUDUKAN DAN KEWENANGAN HAKIM PERADILAN AGAMA
Masa pra-Islam di Indonesia
Masa Sebelum Kemerdekaan Indonesia
Masa Setelah Kemerdekaan Indonesia
Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman
Masa Setelah Lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

BAB XII VISI DAN MIST HAKIM PERADILAN AGAMA
Pendahuluan
Profit Hakim Pengadilan Agama
Arah Pembinaan Hakim Pengadilan Agama

BAB XIII PERADILAN AGAMA DI INDONESIA
Pendahuluan
Peradilan Agama Sebelum Proklamasi Kemerdekaan
Pengadilan Agama Setelah Proklamasi Kemerdekaan
Peradilan pada Masa Era Reformasi
Teori-teori Hukum yang Ada Hubungannya dengan
Peradilan Agama
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang
Peradilan Agama
Perubahan-perubahan Penting dalam UU NO. 3/2006

BAB XIV PERADILAN AGAMA ADALAH PERADILAN ISLAM

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Lampiran 1
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

TENTANG PENULIS
Judul    :    ETIKA HAKIM DALAM PENYELENGGARAAN PERADILAN
Pengarang    :    Prof. Dr. h. Abdul Manan, S.h., S.IP., M.hum
Penerbit    :    Kencana
Cetakan     :    Cet. 2
Tahun Terbit    :    2010
Bahasa    :    Indonesia
Jumlah Halaman    :    306 hlm
Kertas Isi    :    HVS
Cover    :    Soft
Ukuran    :    15 x 23 cm
Berat    :    500 gram
Kondisi    :    Baru
Harga    :     Rp       64,000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==