MODEL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN POLITIK ISLAM

MODEL PEMIKIRAN DAN PENELITIAN POLITIK ISLAM Pengarang: Jubair Situmorang, M.Ag Penerbit: Pustaka Setia
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN   
Latar Belakang Masalah        
Alasan dan Tujuan Penulisan Buku   
Metode dan Model Penelitian Politik
Teori dan Konsep Politik Islam         

BAB 2 SISTEM POLITIK ISLAM  
Pengertian Politik Islam         
Prinsip-prinsip Dasar Politik (Siyasah) Islam 
Hubungan Islam dan Politik  

BAB 3 TEOLOGI POLITIK: KONSEP NEGARA DALAM. ISLAM     
Pendahuluan  
Embrio Pemikiran Politik Islam         
Konsep Negara dalam Al-Quran       

BAB 4 CORAK DAN MODEL PEMIKIRAN POLITIK ISLAM
Pendahuluan  
Flashback Tiga Zaman           
Letak Distings Corak dalam Tiga Zaman      

BAB 5 NEGARA DAN ETIKA PEMERINTAHAN ISLAM       
Pedahuluan    
Etika dan Pemerintahan         
Sistem Politik dalam Al-Quran          
Diskursus Negara Agama dan Negara Sekuler
Rekrutmen Politik dalam Perspektif Islam    

BAB 6 KEKUASAAN LEGISLATIF DALAM PEMIKIRAN POLITIK ISLAM          
Pedahuluan    
Sejarah dan Pemikiran Politik Islam  
Prinsip Syura dalam Kekuasaan Legislatif    
Lembaga Legislatif dan Demokrasi   

BAB 7 MODEL SISTEM PEMERINTAHAN ISLAM DI MADINAH   
Pendahuluan  
Landasan Politik pada. Masa Rasulullah SAW.
Hubungan Rakyat dan Negara          
Prinsip Hubungan Muslim dan Non-Muslim 
Penutup          

BAB 8 MODEL BOOK RESEARCH PEMIKIRAN POLITIK ISLAM KLASIK
Al-Farabi dalam. Kitab Al-Madinah Al-Fadhilah      
Pendahuluan  
Fitrah Sosial   
Ketidaksempurnaan Demokrasi         
Al-Madinah Al-Fadilah (Negara Utama)       

BAB 9 MODEL PENELITIAN PEMIKIRAN POLITIK FRA KLASIK
Al-Mawardi   
Pendahuluan  
Karya-karya Al-Mawardi       
Pemikiran Al-Mawardi          
Pengaruh Al-Mawardi           

BAB 10 MODEL PENELITIAN PERBANDINGAN: RELEVANSI PEMIKIRAN
Politik Immanuel Kant dan Ibn Taimiyyah   
Pendahuluan  
Pemikiran Kosmopolitanisme Immanuel Kant
Kosmopolitanisme Ibn Taimiyyah     
Pemikiran Ibn Taimiyyah tentang Institusi Negara
Pembaharuan Pemikiran oleh Ibn Taimiyyah 

BAB 11 MODEL PENELITIAN PEMIKIRAN POLITIK ERA PERTENGAHAN IBN KHALDUN DALAM Kitab Al-Muqoddimah        
Riwayat Hidup Ibn Khaldun 
Filsafat Politik Ibn Khaldun  
Konsep Ashabiyah Ibn Khaldun     

BAB 12 MODEL PEMIKIRAN POLITIK ISLAM MODEM-KONTEMPORER           
Kategori dan Tipologi
Tipologi Pemikiran Politik Islam Modest      
Kegagalan Politik Islam Modern       

BAB 13 MODEL PENELITIAN KONSEP NEGARA ISLAM MENURUT
Al-Maududi   
Pendahuluan  
Konsep Negara Islam Menurut Al-Maududi 

BAB 14 TIPOLOGI KONSEP NEGARA LIBERAL SEKULARISTIK
Menurut Ali Abdur Raziq      
Sekitar Profil Ali Abdur Raziq          
Pengaruh Pemikiran Ali Abdur Raziq           
Karya-karya Monumental Ali Abdur Raziq    
Konsep Negara Ali Abdur Raziq       

BAB 15 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DI INDONESIA: ANTARA SIMBOLISTIK DAN SUBSTANTIVISTIK           
Pendahuluan  
Partai Politik Islam     
Perumusan. Kembali Politik Islam     
Pasca Orde Baru        

BAB 16 MODEL PEMIKIRAN POLITIK ISLAM NURCHOLIS MADJID:
Dialektika Keislaman dan Keindonesiaan     
Pendahuluan. 
Biografi Singkat Nurcholis Madjid   
Kerangka Teori          
Pokok-pokok Pikiran Nurcholis Madjid        
Kritik terhadap Pemikiran Nurcholis Madjid

BAB 17 PEMIKIRAN POLITIK ISLAM DAN DEMOKRASI
K.H. Abdurahman Wahid     
Pendahuluan  
Biografi K.H. Abdurrahman Wahid  
Pemikiran Demokrasi K.H. Abdurrahman Wahid     
Penutup          

BAB 18 SEKULARISASI POLITIK          
Pendahuluan  
Agama dan Politik di Negara Sekuler           
Sekularisasi dan Modernisasi Politik 
Tantangan Sekularisasi Politik di Dunia Islam dan Indonesia           

BAB 19 PROSPEK POLITIK ISLAM DI INDONESIA   
PENDAHULUAN    
Kerelevanan Syariat Islam     
Partai Islam sebagai Indikator Politik Islam di Indonesia     
Prospek Politik Islam di Indonesia Ditinjau dari
Hubungan antara Islam dan Negara  
Penutup          

Profil Penulis  

HARGA RP 55,000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==