PENDIDIKAN PROFESI KEGURUAN MENJADI GURU INSPIRASI DAN INOVATIF

PENDIDIKAN PROFESI KEGURUAN MENJADI GURU INSPIRASI DAN INOVATIF Pengarang: Dr. H. A. Rusdiana, Drsa., M.M Penerbit: Pustaka Setia
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN   
Pernaharnan Hakikat Keprofesian     
Pokok-pokok Pekerja Profesional      
Pentingnya Profesionahsme dalam Berkarya 
Pendekatan Profesional Guru

BAB 2 KONSEP DASAR GURU PROFESIONAL          
Makna dan Hakikat Guru Profesional           
Hakikat dan Ciri-ciri Guru Profesional          
Konsep Dasar Sikap dan Perilaku Guru Profesional 
Menjadi Guru Profesional: Inspiratif, Inovatif, dan Kreatif 

BAB 3 KOMPETENSI DAN KINERJA GURU PROFESIONAL           
Hakikat Kompetensi  
Peran Kompetensi Profesional Guru  
Hakikat Kinerja Individu Guru         
Penilaian Kinerja Guru.

BAB 4 PENDEKATAN SISTEM DALAM PENGERIIBANGAN BELAJAR MENGAJAR
Hakikat Pendekatan Sistem dalam Pembelajaran
Hakikat Belajar dan Pembelajaran     
Hakikat Belajar Mengajar
Komponen-komponen Pembelajaran         

BAB 5 MODEL PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN
Konsep Model Pengembangan Sistem Pembelajaran  
Model Pengembangan Sistem Pembelajaran
Desain Model Pembelajaran Inovatif Inspiratif        
Pengembangan Model Pembelajaran         

BAB 6 STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN TUJUAN DAN BAHAN PENGAJARAN        
Strategi Pembelajaran      
Perencanaan Pengajaran dan Penyusunan Program Pengajaran 
Pengembangan dan Strategi Menyiapkan Bahan Ajar          
Penyusunan Program Pengajaran  

BAB 7 STRATEGI RENCANA PENGEMBANGAN MEDIA DAN METODE PENGAJARAN
Pengembangan Strategi, Metode, dan Media Pengajaran        
Pengembangan Metode Pembelajaran       
Pengembangan Media Pembelajaran         
Pemilihan Media Pembelajaran     

BAB 8 STRATEGI RENCANA EVALUASI DAN UMPAN BALIK
Pengajaran      
Konsep Dasar Evaluasi Pendidikan           
Strategi Pengembangan Evaluasi Pengajaran
Prosedur Pengembangan Evaluasi Pembelajaran
Umpan Balik Evaluasi Pengajaran 

BAB 9 KONSEP BIMBINGAN KONSELING     
Hakikat Bimbingan Konseling     
Landasan Teori dalam Bimbingan Konseling          
Teori dalam Bimbingan Konseling
Pendekatan, Metode, Teknik, dan Strategi Bimbingan Konseling        

BAB 10 PENERAPAN BIMBINGAN KONSELING DI SEKOLAH
Hakikat dan Pentingnya Program Bimbingan
Konseling di Sekolah      
Program Bimbingan Konseling di Sekolah 
Layanan Bimbingan Kesehatan Mental     
Problematika Pengembangan Program Bimbingan Konseling di Sekolah         

Daftar Pustaka   
Profil Penulig     
HARGA 55,000
close
==[ Klik disini 1X ] [ Close ]==